Yazarlarımız

Fotoğraflar

Sosyal Ağlar
Kuşçulu Köyü'nün Tarihçesi
Kuşçulu Köyü'nün Tarihçesi

Görele Kuşçulu köyüyle ilgili olarak Seyfullah Çiçek ve Sadi Kaya şu bilgileri vermektedir: "Eskiden Görele ve çevresinde Çepni (Oğuz boylarından) Türklerinin yaşaması, dolayısıylada bazı köylerin adının 'Ali'li isimlerden (Terziali, Bozcaali gibi) oluşması nedeniyle, Kuşçulu ismininde 'Kuşçu Ali'den geldiği rivayet edilmektedir. Köyümüzün kuruluşunu ve tarihçesini Karadeniz Bölgesinin, dolayısıyla da Trabzon'un tarihinden soyutlayamayız. Trabzon Tarihi ile ilgili oldukça geniş kaynaklar bulunmasına rağmen, köy ve kasaba bazında fazla ayrıntılara girilmemesi nedeniyle, köyümüzün kuruluşu hakkında somut bir bilgiye sahip değiliz. Ancak Türk boylarının buralara yerleştirilmesinin de Fatih'in 1461 de Trabzon'u fethetmesiyle gerçekleştiği muhakkaktır. Bir rivayete göre, Fatih'in donanması 1461 de fetih için Trabzon'a giderken köyümüz açıklarında içme suları bitmiş. Filikalarla gemiden ayrılan 5-6 kişi karaya çıkmışlar. Burada bulunan bir su sızıntısının yatağını kazarak oradan su alıp gemiye dönmüşler. Bu kişiler burayı çok beğendiklerini izin verirse buraya yerleşmek istediklerini Fatihe bildirmişler. O zamanlar fethedilen yerlere Türk nüfusunun ağırlığını koyması amacıyla askerler ve ailelerin yerleştirilmesi bir devlet politikası olduğundan bu kişilere gereken izin verilmiş. Köyün kurucuları olduğu rivayet edilen bu kişilere bir denizcilik terimi olan 'alabanda'dan esinlenerek 'Alabandaoğulları'adı verilmiş. Zamanla bunlar "Alvandaoğulları", "Mürtezaoğulları" ve 'Kocabaşoğulları' olmak üzere üçe ayrılmıştır. Köye daha sonraları Çorum'dan 'Haliloğulları'nın ve Ordu'dan da 'Uzunömeroğulları'nın geldikleri bilinmektedir." Köydeki tek tarihi eser 1821 de yapıldığı tahmin edilen Kıran Mahalledeki camidir. Bu cami 1921 de tamir edilmiş, 1985 de ise tamamen yıktırılarak yeniden yaptırılmıştır. Yalı, Temelağa mahallesi ve Hacı mahallesindeki çeşmeleri de tarihi eser olarak sayabiliriz. Haç Dağı da tarihi bir özellik taşımakla beraber, buradaki kale kalıntılarının tarihi hakkında yeterli bir bilgiye sahip değiliz. Cenevizlilerden kaldığı konusunda rivayetler vardır. Hıristiyanların dini sembolü olan "haç"a izafeten "Haç dağı" olarak anıldığı sanılmaktadır. Burada 3 m. derinliğinde, 1.5 m. çapında içinde su bulunan bir kuyu vardır. Yine bu kalede "ninni beşik" adıyla anılan bir de barınak vardır. Bir Türk kadını çocuğuyla birlikte buraya sığındığı ve Rus istilasından kurtulduğu, bu sığınakta beşiğini salladığından da bu barınağa bu adın verildiği rivayet edilir. Kaleden 250 m. kadar ilerde güneyde "kurt ini" denilen, kayalar arasında derinliği tam olarak bilinmeyen bir geçit vardır. Söylentilere göre bu geçit Çömlekçi Deresine kadar uzanmaktadır. Savaş sırasında gizli bir yol olarak kullanıldığı rivayet edilmektedir. Kalenin 500 m. güneyinde bir "evliya"nın varlığından söz edilmektedir. Burada bulunan beş mezarda kimlerin yattığı bilinmiyorsa da, I. Dünya Savaşında şehit düşen askerlerin mezarları olduğu tahmin edilmektedir. Kıran mahalledeki bugünkü mezarlık ile Dibek kıranındaki mezarlık da tarihi özellik taşımaktadır. Bir de Hacı mahallesinin doğusundaki bir bükün adı da "Mezarlık Arkası" diye anılmaktadır. Burada da birkaç mezar olduğu söylenmektedir. Bazı büyüklerimizden aldığımız bilgilere göre, çok yıllar önce burası meskun bir yermiş. Daha sonraları sıtma veya daun (veba) salgını çıkınca bugün Dibek Kıranı dediğimiz yere yerleşmeler başlamış. Buradaki tarihi mezarlığın o yıllardan kaldığı söylenmektedir. Kuşçulu köyü, Görele'nin en çok yüksek öğrenim görmüş köylerinden birisidir. Bunu sebebini köy nüfusunun kalabalık oluşu, köyün Görele ilçe merkezine yakın oluşu, ulaşım sorununun olmayışı ve sosyo-ekonomik yapısının iyi olmasındandır. Kuşçulu köyü insanları bu imkanlarını iyi kullanarak, geçmişte ve günümüzde hemen hemen tüm meslek gruplarında kişi çıkarmıştır. Bunlardan bazılarını sayacak olursak, Hasan Fazıl Demirel (Hallu Hasan Hoca), Hafız Hüseyin Demirel (Hallu Hafız), Enver Hızlan, Lütfi Hızlan, Burhan Temel (Ressam), Turgut Uzunömeroğlu (Ressam), Erol Uzunömeroğlu (Şair, Bestekar), Cemil Sabri Uzunömeroğlu (Şair), Seyfullah Çiçek (Araştırmacı-Yazar), H.Lami Ergül (Şair-Bestekar)

Site İstatistikleri : Aktif Ziyaretçi : 1 | Günlük Ziyaretçi : 477 | Aylık Ziyaretçi : 7333 | Bu yılki Ziyaretçi : 11046 | Toplam : 1343343